ណែវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( ន. ) ឈ្មោះ​កង​ដៃ​មួយ​ប្រភេទ : កង​ណែវ, ពាក់​កង​ណែវ ។