ណ្ហើយ​ចុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ប៉ុណ្ណឹង​ចុះ, មិន​ជា​អ្វី​ចុះ, កុំ​បាច់​ចុះ, មិន​ថ្វី​ទេ : ណ្ហើយ​ចុះ ចាំ​ខ្ញុំ​ទៅ !; ណ្ហើយ, ប៉ុណ្ណឹង​ចុះ !; ណ្ហើយ, កុំ​ឲ្យ​ទៀត, ប៉ុណ្ណឹង​ល្មម​ហើយ ! ។