តក្ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័កកៈ បា.; សំ ( ន. ) (តក្ក; តក្រ) ទឹក​ដោះ​ជូរ​ឡើង​ពពុះ (ម. ព. គោរស ផង) ។ តក្កៈ