តក្កមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តក់-កៈ-ម៉ា ( កិ. ) (ម. ព. តក់​ក្រមា) ។