តក្ក​វិញ្ញូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័កកៈវិញ-ញូ បា.; សំ. ( ន. ) (តក៌វិជ្ញ ឬ តក៌វិទ៑) អ្នក​ចេះ​តក្កវិជ្ជា​ឬ​ចេះ​តក្កសាស្រ្ត ។