តក្ក​សាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត័កកៈ-សាស្ត្រៈ ឬ --សាស បា.; សំ. ( ន. ) (សំ. តក៌សាស្រ្ត; បា. តក្កសត្ថ) គម្ពីរ, ក្បួន, និយាយ​អំពី​តក្កវិជ្ជា ។