តង្វាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តង់-វ៉ាយ ( ន. ) របស់​សម្រាប់​ថ្វាយ, វត្ថុ​ដែល​គេ​ថ្វាយ (រ. ស.) : ប្រជាពលរដ្ឋ នាំ​តង្វាយ​ចូល​ទៅ​ថ្វាយ​ព្រះ​ករុណា ជា​អម្ចាស់​ជីវិត ... ។