តចបញ្ចក​កម្មដ្ឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ ចៈ ប៉័ញ-ចៈ កៈ ក័ម-ម៉័ត-ឋាន បា. ( ន. ) កម្មដ្ឋាន​ដែល​កំណត់​អាការៈ​ក្នុង​រូប​កាយ យក​ត្រឹម​តែ ៥ គឺ សក់, រោម, ក្រចក, ធ្មេញ, ស្បែក ពិចារណា​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់​ថា​ជា​បដិកូល​គួរ​ខ្ពើម... ។