តចសារ​ជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ ចៈ សារ៉ៈជាត បា.; សំ. ( ន. ) (ត្វក្សារជាតិ, ត្វចសារ--, ត្វចិសារ--) ជាតិ​ឈើ​ដែល​មាន​សំបក​ជា​ខ្លឹម​ឬ​មាន​ខ្លឹម​នៅ​ត្រង់​សំបក ដូច​យ៉ាង​ឫស្សី, ត្នោត, ដូង​ជាដើម ។ ព. ផ្ទ. អន្តោសារជាតិ ។