តដាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ស្ថាបត្យកម្ម) water reservoir បឹងធំដែលកើតឡើងដោយការលើកដីជាទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញរាងបួនជ្រុង។ លុះតយូរមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ តដាកហៅក្លាយជា ប៉ដាកឬប្រដាក។ ពាក្យ តដាកជាពាក្យបុរាណមានចារក្នុងសិលាចារឹកសម័យអង្គរ (K.598 B: 7, K.933:24, K.265 N:5)។ ឧ. ព្រះរាជាក្នុងសម័យអង្គរបានកសាងតដាកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គរ។