តតិបតតុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. វិ. ឬ គុ ) ដែល​តិបតុប​ៗ​រឿយ​ៗ ។ ឧ. សូរ​ឮ​ដោយ​គោះ​ឬ​ប៉ះ​ត្រូវ, រណ្ដំ​រឿយ​ៗ (មិន​សូវ​ប្រើ) ។