តតូងតតាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​តូងតាង​ខ្លាំង​ៗ ។ ឧ. សូរ​ឮ​ដោយ​ចាប់​បោះ, ទម្លាក់​អ្វី​ៗ ខ្ជីខ្ជា​តាម​តែ​រួច​ពី​ដៃ ។