តតែលតតោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ត៏--ត៏-- ( កិ. វិ. ឬ គុ ) ដែល​តែលតោល​ខ្លាំង ។