តតះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ--ឬ​ត័-- ( កិ. វិ. ) តះ​ៗ ញញាក់ញញ័រ ។