តនយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈន៉ៈយ៉ា សំ. បា. ( ន. ) កូន​ស្រី (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។