តនុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (តនុស៑, តនូ) ខ្លួន, កាយ, រូប​កាយ... (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ក្បួន​លេខ​អត្តៈ) ។ គុ. តូច, តិច, ល្វតល្វៃ, ល្មមល្មៃ; ល្អិត ។