តន្ត្រំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ដាក់​ជើង​ច្រំ​ខ្លាំង​ៗ : តន្ត្រំ​ដី, តន្រ្តំ​ផ្ទះ; ដើរ​តន្ត្រំ, លោត​តន្ត្រំ ។ ទន្ត្រំ