តន្ថើន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ផ្ទួន​ៗ, ថែម​រឿយ​ៗ : តឿន​តន្ថើន, និយាយ​តន្ថើន​ដាក់, ដើរ​តន្ថើន​ជើង, វាយ​ស្គរ​តន្ថើន​អន្លូង ។ ទន្ថើន