តប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឆ្លើយ​វិញ, ឆ្លើយ​ស្នង, សង​វិញ, ត​វិញ : តប​សម្ដី, តប​សំបុត្រ, តប​គុណ ។