តបកថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ-ប៉ៈ-កៈ-ថា បា. ( ន. ) ការ​សំដែង ឬ​ថ្លែង​អំពី​តប​ធម៌ (ម. ព. តប​ធម៌) ។