តប​ធម៌

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ ប៉ៈ ធ័រ បា.; សំ. ( ន. ) (តបធម្ម ឬ តបោធម្ម) ធម៌​សម្រាប់​ប្រព្រឹត្ត​ដើម្បី​ដុត​បំផ្លាញ​គ្រឿង​សៅហ្មង​ចិត្ត (ម. ព. ទសពិធរាជធម៌) ។