តម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កាន់​ត្រណម, ចៀស​វាង​មិន​ប្រព្រឹត្ត, មិន​ធ្វើ : តម​បង្អែម, តម​ខ្លាញ់ ... (ម. ព. ត្រណម ផង) ។ ។ តម​មាត់ កិ. ប្រកាន់​មិន​ស្ដី​រក​គ្នា ។