តម្បាញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ត្បាញ : ដាក់​តម្បាញ, មូរ​តម្បាញ ។ ជាង​តម្បាញ គឺ​អ្នក​ប្រកប​មុខ​របរ​ខាង​តម្បាញ, អ្នក​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​ការ​ត្បាញ ។