តម្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ង ( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ត្រង : តម្រង​ទឹក, តម្រង​ប្រេង ។