តម្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-រ៉ង់ ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រង់,ដាក់​សំដៅ​ឲ្យ​ចំ; ដែល​កាត់​យក​ត្រង់, ដែល​សំដៅ​ចំពោះ : តម្រង់​ផ្លូវ, តម្រង់​បង្គោល; ដើរ​តម្រង់; ដើរ​កាត់​តម្រង់ ។