តម្លៃចារឹកលើប័ណ្ណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) តម្លៃកំណត់នៃភាគហ៊ុន ។ វាគឺជាតម្លៃនៃរូបិយវត្ថុកំណត់ចំពោះភាគហ៊ុនដោយលក្ខន្តិកៈ ។ ចំនួនសរុបនៃភាគហ៊ុនគុណនឹងតម្លៃចារឹកលើប័ណ្ណស្មើនឹងចំនួននៃមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុន ។