តយង៉យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​លំនាំ​ដំណើរ​កន្ដើយ​ហាក់​ដូច​ពុំ​ដឹង ពុំ​យល់, ពុំ​នឹក​នា : ដើរ​តយង៉យ, ដំណើរ​តយង៉យ ។