តរង្គ​គតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តៈ-រ៉័ងគៈ-- បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​បទ​មួយ​មាន​លំនាំ​យោល​ខ្ពស់​ៗ​ទាប​ៗ ដូច​ជា​រលក​ទឹក (ប្រើ​ក្នុង​ភាសា​បាលី​ឬ​ប្រើ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ក៏​បាន) ។