តរុណ​បុត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
តៈរ៉ុណៈបុត   បា.; សំ.  ( ន. )  (តរូណបុត្រ) កូន​ខ្ចី ។