តា

ពីWiktionary

( ន. ) ឪពុក​របស់​បិតា​ឬ​របស់​មាតា (ជីតា) ។ ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ​បុរស​ចាស់​ដែល​គួរ​ទុក​ដាក់​ជា​ជីតា​បាន ។ Ta