តាកយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបន្សាយត្រែង
  2. ភូមិនៃឃុំព្រែកដំបូក