តាកុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំនរា
  2. ភូមិនៃឃុំតានី