តាកុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្រងែ
  2. ភូមិនៃឃុំព្រែករំដេង
  3. ភូមិនៃឃុំដើមឫស