តាកេរ្តិ៍ថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកំបូល
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កំបូល