តាកោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទួលស្នួល
  2. ភូមិនៃឃុំដំបូកខ្ពស់
  3. ឃុំនៃស្រុកពោធិ៍រៀង
  4. ភូមិនៃឃុំតាកោ
  5. ភូមិនៃឃុំស្វាយយា
  6. ឈ្មោះឈើ