តាក្រី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំរៀង
  2. ភូមិនៃឃុំតាក្រី