តាខេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំម៉ឺនជ័យ