តាខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ក្រុងនៃខេត្តកណ្ដាល
  2. អតីតស្រុកនៃខេត្តកណ្ដាល
  3. អតីតឃុំនៃស្រុកតាខ្មៅ
  4. សង្កាត់នៃក្រុងតាខ្មៅ
  5. អតីតភូមិនៃឃុំតាខ្មៅ
  6. ភូមិនៃសង្កាត់តាខ្មៅ