តាគង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកមាល័យ
  2. ភូមិនៃឃុំតាគង់
  3. ភូមិនៃអតីតឃុំសំបួរ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់សំបួរ