តាគោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឈ្វាំង
  2. ភូមិនៃឃុំស្ដៅកោង
  3. ភូមិនៃឃុំល្វា