តាគ្រាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបាណន់
  2. ភូមិនៃឃុំតាគ្រាម