តាង៉ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរំចេក