តាង៉កស្រែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្នៅទី២