តាង៉ាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំខ្វិតធំ