តាង៉ិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសូរភី