តាង៉ែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាគ្រាម