តាង៉ែនក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ស្ទឹងកាច់
  2. ភូមិនៃឃុំស្ទឹងកាច់