តាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​តូច : តូចតាច, គឺ​តូច​ទាប, ដែល​តូច​ពេក ។