តាភ្ញា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ