តាម

ពីWiktionary

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ព្រម, ដិត​ដោយ, ដោយ​ដិត, ស្វែង​រក : កុំ​តាម​គាត់; ដើរ​តាម​គេ, តាម​ដាន ។

( អា. និ. ) ដោយ​នូវ, ត្រូវ​ត្រង់ : ចេញ​តាម​ទ្វារ,ដើរ​តាម​ផ្លូវ ។ តាម​ដោយ​ដង​ផ្លូវ តាម​លំអាន​ផ្លូវ ។ តាម​តម្រាយ តាម​លំអាន​ដែល​គេ​បាន​ត្រាយ​ទុក ។